itskindafishy:

Imitation of Christ SS13 

New York, NY 

September 2012